HuisHoudelijk Reglement -

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

HuisHoudelijk Reglement

HuisHoudelijk ReglementArtikel 1,       Algemene bepalingen. 2

Artikel 2,       Leden. 2

Artikel 3,       Lidmaatschap. 2

Artikel 4,       Aanneming van leden. 3

Artikel 5,       Rechten en plichten van leden. 3

Artikel 6,       Straffen. 4

Artikel 7,       Clubkleuren. 5

Artikel 8,       Bestuur 5

Artikel 9,       Dagelijks bestuur 5

Artikel 10,         Bestuursverkiezing. 6

Artikel 11,         Kascommissie. 7

Artikel 12,         Overige commissies. 7

Artikel 13,         Contributie. 7

Artikel 14,         Onkostenvergoedingen. 8

Artikel 15,         Gebouwen van de vereniging. 8

Artikel 16,         Wedstrijden. 8

Artikel 17,         Aansprakelijkheid van de leden. 9

Artikel 18,         Representatie. 9

Artikel 19,         Clubblad. 9

Artikel 20,         Sponsoring. 9

Artikel 21,         Redelijkheid en billijkheid. 10

Artikel 22,         Wijziging van het huishoudelijk reglement 10

Artikel 23,         Slotbepalingen. 10


 • Algemene bepalingen
 1. De vereniging genaamd voetbalvereniging RKVV Montagnards, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 13 mei 1928 en is gevestigd te Bergen.
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onver­bre­kelijke samen­hang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewij­zigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 13 januari 2017.
 • Leden
 1. Seniorleden; Als het verschil tussen het start seizoen jaar en het geboortejaar gelijk is aan of meer is dan 20 jaar dan is het lid een senior lid.
 2. Jeugdleden; Als het verschil tussen het start seizoen jaar en het geboortejaar gelijk is aan of minder is dan 19 jaar dan is het lid een jeugd lid.
 3. Jeugdleden alleen trainen; Jeugdleden die alleen trainen en niet aan officiële KNVB-wedstrijden meedoen betalen minder contributie. Zie contributielijst.
 4. Veteranen; Seniorleden die lid zijn van het veteranenteam. Zie contributielijst.
 5. Reserveleden; Seniorenleden die lid zijn van een seniorenteam maar niet alle officiële wedstrijden spelen. Reserveleden mogen maximaal 5 maal per jaar meedoen aan officiële KNVB-wedstrijden en betalen daarom minder contributie. Zie contributielijst.
 6. Steunende leden; De leden die een bepaald bedrag per jaar aan contributie betalen boven op de normale contributie. Het bepaald bedrag staat in de contributie lijst.
 7. Vrijwilligers; De leden die op regelmatige basis vrijwilligerswerk verrichten voor de vereniging. Het bestuur bepaalt aan het begin van het voetbalseizoen wie als vrijwilliger in aanmerking komt. Vrijwilligers krijgen korting op de contributie. Zie contributielijst.
 8. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging, door het bestuur als zodanig zijn benoemd.
 9. Ereleden;
  1. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich langdurig voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en door het bestuur zijn benoemd. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen maar zij hebben echter wel alle rechten van de leden.
  2. Aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend wordt gelijkgesteld aan een erelid.
 • Lidmaatschap
 1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de ledenadministratie te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, IBAN bank/gironummer, machtiging automatische incasso en ook de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste 5 jaren heeft gespeeld. Voor minderjarige leden dient het formulier medeondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
 2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastge­steld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier via automatische incasso te worden voldaan.
 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
 4. RKVV Montagnards werkt niet mee aan een overschrijving naar een andere vereniging zolang niet aan alle verplichtingen tegenover de vereniging is voldaan. Hieronder valt het inleveren van de door de vereniging ter beschikking gestelde materialen, de niet betaalde contributie en de niet betaalde boetes.
 • Aanneming van leden
 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating genomen door de secretaris, namens het bestuur. Als de secretaris een reden heeft om het lidmaatschap te weigeren legt de secretaris dit voor aan het bestuur. Het bestuur beslist dan over het weigeren of toestaan van het lidmaatschap.
 2. Van de toelating wordt mededeling gedaan in het clubor­gaan. Binnen 14 dagen na deze bekendma­king kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating. Mocht dit leiden tot een afwij­zing door het bestuur, dan wordt hiervan schrifte­lijk mede­deling gedaan aan de aan­vrager, onder vermelding van de beroeps­procedu­re. Als het niet-toege­laten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de algemene ledenvergadering worden voorge­legd.
 • Rechten en plichten van leden
 1. Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.
 2. Bij toetreding als lid hebben zij kennisgenomen van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot (thuis) wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling via automatische incasso van de contributie. Bij geen automatische incasso wordt een toeslag ad € 25,00 op het contributiebedrag in rekening gebracht. Het contributiebedrag dient uiterlijk 4 weken na de factuurdatum betaald te zijn. Na 1 betalingsherinnering kan besloten worden tot het overgaan van sancties. Gespreide betaling in twee termijnen is mogelijk. Ieder lid kan bij het dagelijks bestuur een verzoek indienen voor een betalingsregeling.
 8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, en ook van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de K.N.V.B.
 9. VOG (= Verklaring Omtrent het Gedrag). Ieder natuurlijk persoon die belast is met het begeleiden/trainen van minderjarigen dient aan het begin van het voetbalseizoen een geldige VOG-verklaring te overleggen aan de vereniging.
 • Straffen
 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de K.N.V.B., waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden terstond te worden betaald.
 3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het begin­sel van hoor en weder­hoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begelei­der, verzor­ger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommis­sie van de KNVB wordt afge­daan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
 4. Bij een beslissing als bedoeld in lid 3 van dit artikel kan het desbetreffende lid eerst een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuur. Het dagelijks bestuur dient hier binnen 2 weken op te reageren. Aanvullend heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aan te worden gemaakt bij de algemene vergadering door een aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.
 5. De procesgang over het genoemde onder lid 3 is als volgt:
  1. De procesgang over het genoemde onder lid 3 is als volgt:
   De leider van het betreffende team neemt contact op met de wedstijdsecretaris of jeugdwedstrijdsecretaris. De betreffende secretaris informeert de voorzitter of de jeugdvoorzitter.
   1. Bij een senior lid neemt de voorzitter het initiatief (zie stappenplan)
   2. Bij een junior lid neemt de jeugdvoorzitter het initiatief (zie stappenplan)
  2. Stappenplan
   Het (dagelijks) bestuur kan aanwijzingen geven, daarom dient het (dagelijks) bestuur altijd op de hoogte te zijn van de voortgang in de procedure.
   1. Betreffende speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid voorlopig schorsen;
   2. Betreffende tegenstander en eventueel extern betrokkenen te contacten
 • Informatie inwinnen bij jeugdleiders, tegenstander, coach en betrokkene(n);
 1. Overleg met vertrouwenspersoon met overleggen van de feiten; Op basis van advies van de vertrouwenspersoon wordt een externe partij geraadpleegd.
 2. Informeren (dagelijks) bestuur en vaststellen van de sanctie
 3. Als de KNVB hier om vraagt dient het bestuur (voorzitter/jeugdvoorzitter) tijdig te reageren tijdig te reageren via digitale tuchtformulier. 
 • Bewaken reactie van de speler, grensrechter, begeleider verzorger of ander lid richting de KNVB.
 • Na oplegging van een sanctie door de KNVB volgt pas een definitieve strafoplegging door de vereniging aan de speler, begeleider, grensrechter of ander lid.
 1. Terugkoppeling aan speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid van de sanctie door de voorzitter/jeugdvoorzitter
 2. Schriftelijk (digitaal) informeren van het dagelijks bestuur
 • Clubkleuren
 1. Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:
  1. Shirt: geel (kleurcode #FEEC00)
  2. Broek: blauw (kleurcode #08219C)
  3. Kousen: blauw (kleurcode #08219C) met eventueel een geel Montagnards logo of een gele versiering ((kleurcode #FEEC00).
 2. In overleg met het bestuur kan afgeweken worden van deze kleuren.
 • Bestuur
 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 3 leden, die allen meerderjarig moeten zijn.
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
  1. De algemene leiding van zaken;
  2. De uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
  3. Het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
  4. De benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
 3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de zomervakantie. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 leden van het bestuur zulks wensen.
 4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de be­stuursle­den te zijn, terwijl een verga­dering op verzoek van be­stuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
 5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. Bij het staken van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
 • Dagelijks bestuur
 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede. Deze besluiten worden gedeeld in de bestuursvergadering door de voorzitter.
 2. Taken van de voorzitter:
  1. Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
  2. Is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 3. Taken van de secretaris:
  1. Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken deels digitaal te bewaren.
  2. Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
  3. Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
  4. Houdt lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen. Er is een publicatie van de namen van de leden van verdienste en ereleden in de kantine en/of op de website.
 4. Taken van de penningmeester:
  1. Beheert de gelden van de vereniging;
  2. Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
  3. Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
  4. Voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerdergenoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
  5. Brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.
 • Bestuursverkiezing
 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 5 jaar na zijn verkie­zing af. Ieder bestuurslid kan aangeven herkiesbaar te zijn.
 2. De namen van de aftredende bestuursleden, en ook van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaar­lijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.

            In deze agenda dient ook de mogelijkheid tot kandidaat­stel­ling door stemge­rechtigde leden van de vereniging geopen­d te worden, met vermel­ding van de daaraan verbonden procedu­re.

 1. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te onder­tekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerech­tigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereid­heidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventu­eel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

 

 • Kascommissie
 1. In overeenstemming met artikel 12 van de statuten worden door de alge­mene ledenverga­de­ring de leden van de kascommissie be­noemd.
 2. De kascommissie bestaat uit twee leden en één reserve kascommissie lid.
 3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de pen­ningmeester. Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas, de saldi, de boeken en beschei­den van de penning­mees­ter na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
 4. Als de kascommissie termen aanwezig acht om de penning­meester de dechar­geren zal de kascommissie een betreffend voorstel doen aan de algemene vergade­ring. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen over het finan­ciële beheer te doen.
 • Overige commissies
 1. Met uitzondering van de algemene vergadering kunnen de verenigingsor­ganen slechts (sub)-commissies instellen, de benoeming en ont­slag van de leden ervan en de werkwij­ze van die commis­sies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetref­fende verenigingsorgaan. Verenigingsorga­nen zijn onder andere het bestuur en de vaste com­missies.
 2. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behou­dens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de op­dracht is vol­bracht of ingetrokken.
 3. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastge­legd. Deze instructie wordt be­schouwd als een onlosma­kelijk deel van het huis­hou­delijk reglement.
 4. Elke commissie rappor­teert tenminste één keer per kalen­der­jaar (in ieder geval voor 1 september van het betreffende jaar) over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het or­gaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.
 5. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten­minste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
 6. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbe­tref­fende commissie heeft ingesteld.
 • Contributie
 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergade­ring jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

            De nieuwe contributiebedragen na de algemene vergadering worden genoemd op de website in een contributielijst.

 1. Ereleden zijn na het betreffende boekjaar vrijgesteld van het betalen van contributie.
 2. Vrijwilligers hebben recht op een korting op de contributie.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings­jaar eindigt, blijft niette­min de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 • Onkostenvergoedingen
 1. Het bestuur is bevoegd om betaalde krachten en vrijwilligers aan te trekken.
 • Gebouwen van de vereniging
 1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
 2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toeganke­lijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
 3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige medede­ling aan de leden.
 • Wedstrijden
  1. De spelers zullen op een door het (jeugd)bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhinde­ring is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbe­treffende team.
 1. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het (jeugd) bestuur. De leider is de eerst verantwoordelij­ke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het (jeugd) bestuur.
 2. Kleding:
  1. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorge­schreven kleding te verschijnen.
  2. Aan ieder jeugdlid wordt aan het begin van het seizoen 1 paar kousen en 1 broek ter beschikking gesteld.
 3. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrij­den te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoer­der en de leider.
 4. Het (jeugd) bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrij­den, waarvoor door de KNVB toestem­ming is verleend.
 5. De behaalde van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wed­strijd vertegenwoordigen zijn eigen­dom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.
 6. Tijdens jeugdactiviteiten (trainingen, wedstrijden) is het verboden te roken op het gehele voetbalcomplex.
 7. Voor het (af)keuren van velden geldt het volgende:
  1. Bij wedstrijden onder de vlag van de KNVB beslist de officiële KNVB-consul.
  2. Bij wedstrijden niet onder de vlag van de KNVB en trainingen beslist de verenigingsconsul of indien niet aanwezig de reserve verenigingsconsul.
  3. De verenigingsconsul en reserve verenigingsconsul worden door het bestuur aangewezen. Zie op de website of in het clubblad wie hiervoor aangewezen zijn.
 • Aansprakelijkheid van de leden
  1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroor­zaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, als het tegendeel niet door de betrok­kene(n) wordt aange­toond.
  2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de K.N.V.B. kunnen de leden niet aan­spra­kelijk worden gesteld.
  3. Ieder lid dat een boete heeft ontvangen vanuit de K.N.V.B. is verplicht deze binnen 8 werkdagen aan de vereniging te voldoen.
 • Representatie
 1. Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, als de secreta­ris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt (de opgegeven bedragen zijn de maximale bedragen):
  1. Het huwelijk van een lid € 15,00
  2. De geboorte van een zoon of dochter van een lid: Een cadeaubon van € 15,00
  3. Tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekte­duur, een fruitschaal van € 15,00
  4. Prins carnaval t.b.v. van de carnavalsvereniging € 15,00 en prinsenpaar cadeaubon van € 15,00; Jeugdprins indien lid van de vereniging voetbal en cadeau van € 15,00.
  5. Bij het overlijden van een echtgenoot, echtgenote, partner, inwonend gezinslid van een lid, een condoleancekaart; (mits tijdige bekendmaking en melding bij het secretariaat)
  6. Bij uitnodiging 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid cadeaubon of enveloppe van € 15,00. Bij een 60-jarig huwelijk is het bedrag € 30,00.
  7. Bij het 25-, 40- , 50- , 60- of 65- jarige verenigingsjubileum van een lid; huldiging op algemene ledenvergadering met een oorkonde en cadeaubon van € 15,00.
  8. Bij het benoemen van een lid tot lid van verdienste; huldiging op algemene ledenvergadering met een oorkonde en cadeaubon van € 30,00.
  9. Bij het overlijden van een Een advertentie in een regionale krant en een graftak/bloemstuk van € 35,00.
  10. Het einde van een bestuursperiode van een bestuurslid of tussentijds vertrek bestuurslid een cadeaubon van € 40,00.
  11. De overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

 

 • Clubblad
 1. Het clubblad 'De Montanjaar' verschijnt 5x per jaar.
 2. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereni­ging in het algemeen niet schaden.
 • Sponsoring
 1. Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.
 • Redelijkheid en billijkheid
 1. Het dagelijks bestuur is bevoegd, als de redelijkheid en billijkheid dat vereisen, om af te wijken van het bepaalde in het huishoudelijk reglement.
 • Wijziging van het huishoudelijk reglement
 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe wordt opgeroepen met de mededeling dat daar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedra­gen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestel­de wijziging van het huis­houde­lijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergade­ring in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezon­den.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen in de algemene ledenvergadering.
 • Slotbepalingen
  1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 1. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig moge­lijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
 2. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit regle­ment treden in werking 14 dagen na het ver­schij­nen van het clubblad waarin de tekst van het regle­ment is opgeno­men.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 18 oktober 2021

 

Secretaris Montagnards

Jack Kandelaars

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!